Miriam Leemreijze

Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT Praktijk voor Psychotherapie mw. drs. M. Leemreijze

Praktijk voor Psychotherapie mw. drs. M. Leemreijze gevestigd te Bergen op Zoom en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20155274, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe M. Leemreijze met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie M. Leemreijze persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van M. Leemreijze;
c. bezoekers van https://www.psychotherapiemiriamleemreijze.nl/;

2. Verwerking van persoonsgegevens

M. Leemreijze verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. door camerabeelden bij een bezoek aan het praktijkpand Diepenbrocklaan 28 van M. Leemreijze zijn vastgelegd.
De buitenzijde van de praktijk, bij de lift en in het trappenhuis worden camerabeelden gemaakt, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk.
Camerabeelden worden na 3 maanden vernietigd. In die tussen tijd zijn de camerabeelden opgeslagen op een beveiligd systeem, wat afgesloten is en waar  een persoon, de beheerder, beveiligd toegang  heeft;
d. via (beveiligd) emailverkeer/e-healthopdrachten tot M. Leemreijze zijn gekomen;
e. met toestemming van de betrokkene worden verkregen door middel van een video-opname ten behoeve van nascholingsactiviteiten van M. Leemreijze

3. Doeleinden verwerking

M. Leemreijze verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. kwaliteitsverbetering van de behandeling uitgevoerd door M. Leemreijze met behulp van nascholing;
d. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

M. Leemreijze verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

M. Leemreijze kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van M. Leemreijze persoonsgegevens verwerken.
M. Leemreijze sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

M. Leemreijze deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

7. Doorgifte buiten de EER

M. Leemreijze geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt M. Leemreijze ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

M. Leemreijze bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. M. Leemreijze hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;


9. Wijzigingen privacystatement

M. Leemreijze kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van M. Leemreijze gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht M. Leemreijze te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.
Hierover kunt u contact opnemen met M. Leemreijze door een e-mailbericht te sturen naar miriam.leemreijze@home.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop M. Leemreijze persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met M. Leemreijze door een e-mailbericht te sturen naar miriam.leemreijze@home.nl Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen.
Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Praktijk voor Psychotherapie

Drs. Miriam Leemreijze
Diepenbrocklaan 28
4614 BM Bergen op Zoom

Telefoon: 0164 231 777